Chương trình - Đề tài nghiên cứu khoa học

Pác Nặm được Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai dự án thuộc Chương trình nông thôn miền núi, bắt đầu thực hiện...

Ngày 07 tháng 6 năm 2021 Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 1480/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Danh mục đặt hàng các dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi do Trung...