Chương trình MTQG giảm nghèo

Triển khai 7 Dự án thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Trong kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023, huyện Pác Nặm sẽ triển khai tất cả 7 Dự án với 13 tiểu dự án khác nhau. Có 07 Dự án thuộc Chương trình sẽ...

Đảm bảo tối thiểu 140 lao động thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ kết nối việc làm thành công

Một trong những mục tiêu quan trọng trong công tác giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo năm 2023 của huyện Pác Nặm là phấn đấu có ít nhất 140 lao động trở lên diện hộ nghèo, hộ...

Huyện Pác Nặm chủ động triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg

Năm 2023 là năm thứ hai triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng...

Triển khai 06 công trình giai đoạn 2023-2025 từ nguồn vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững

Trong giai đoạn 2023-2025, huyện Pác Nặm sẽ triển khai thực hiện 06 công trình của Dự án hỗ trợ đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội các huyện nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm...

Công Bằng được hỗ trợ 580 triệu đồng để phát triển mô hình giảm nghèo

Năm 2023, xã Công Bằng được hỗ trợ thực hiện 02 dự án với tổng kinh phí 580 triệu đồng để thực hiện dự án 2 về đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo. Việc được...

Đảm bảo mỗi hộ nghèo, cận nghèo có một thành viên có việc làm bền vững

Trong kế hoạch giảm nghèo năm 2023 của huyện Pác Nặm, một trong những mục tiêu quan trọng được huyện xác định đó là phấn đấu hỗ trợ mỗi hộ nghèo, hộ cận nghèo có ít nhất một thành...

Pác Nặm đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023

Huyện Pác Nặm vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023. Các đồng chí Đào Duy Hưng, Phó Bí thư Huyện...

Pác Nặm được giao trên 76,3 tỷ nguồn vốn đầu tư thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023

Năm 2023 này huyện Pác Nặm được giao thực hiện 76 tỷ 318 triệu đồng nguồn vốn đầu tư thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia. Nguồn vốn đầu tư của các Chương trình MTQG sẽ giúp huyện Pác...

Trên 2,5 tỷ đồng hỗ trợ sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp

Thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, cải thiện dinh dưỡng thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Năm 2023, huyện Pác Nặm sẽ phân bổ cho các xã 2 tỷ 553...

Triển khai 19 dự án đa dạng hóa sinh kế, mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững 2023

Thực hiện dự án đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2023, huyện Pác Nặm sẽ triển khai 19 dự án, mô hình với tổng kinh...