Lịch trực bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả

Lịch trực tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận Một cửa UBND huyện

Ngày 11/4/2023, UBND huyện ban hành Thông báo số 48 về Phân công lịch trực, tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa UBND huyện Pác Nặm Nội dung chi tiết...

Pác Nặm: Chỉ đạo công tác giải ngân các nguồn vốn Chương trình 135 năm 2011 và Dự án Hỗ trợ đầu tư cơ...

Đối với nguồn vốn Chương trình 135 năm 2011 thực hiện trong năm 2012, Dự án Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng các xã đặc biệt khó khăn năm 2012:  Các chủ đầu tư tiến hành rà...

UBND huyện Pác Nặm chỉ đạo các địa phương thực hiện cày ải vụ đông – xuân năm 2012 – 2013

Các cơ quan liên quan và đoàn thể huyện phối hợp với UBND các xã tuyên truyền để người dân hiểu được mục đích của công tác cày ải trong sản xuất nông nghiệp; UBND các xã chỉ đạo các...