Thông tin Khen thưởng, xử phạt

Hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong...

Ngày 03/3/2022, UBND huyện Pác Nặm ban hành hướng dẫn các hình thức biểu dương, khen thưởng và tổ chức gặp mặt tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,...

Kết quả khen thưởng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện năm 2021

Nhằm kịp thời động viên các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn huyện, từ đầu năm đến nay toàn huyện đã có 06 tập thể, 65 cá...