Thông tin tuyển dụng

Đính chính tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện...

Ngày 23/3/2023, UBND huyện Pác Nặm ban hành Thông báo số 40/TB-HĐTD về việc Đính chính tài liệu ôn thi tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Pác...

Kế hoạch Tuyển dụng công chức chỉ huy trưởng Ban chỉ huy quân sự cấp xã huyện Pác Nặm năm 2023

Ngày 10 tháng 3 năm 2023, UBND huyện Pác Nặm ban hành Kế hoạch số 68/KH-UBND về Tuyển dụng công chức Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã huyện Pác Nặm năm 2023 Nội dung chi tiết,...

THÔNG BÁO BỔ SUNG TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC HUYỆN PÁC NẶM

Ngày 19/01/2023, UBND huyện Pác Nặm ban hành Thông báo số 05/TB-UBND về việc Tuyển bổ sung viên chức đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm năm 2022 Nội dung chi tiết xem tại...

Kế hoạch tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm 2022

Ngày 20/12/2022, UBND huyện Pác Nặm ban hành Kế hoạch số 159/KH-UBND về việc tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm 2022 Nội dung chi tiết: Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2022 Biểu đăng ký nhu cầu tuyển dụng  

Thông báo họp xét tiếp nhận viên chức

Ngày 08/7/2022, UBND huyện Pác Nặm ban hành Thông báo số 178/TB-UBND về việc Thông báo họp xét tiếp nhận viên chức. Nội dung chi tiết xem tại đây: Thông báo họp xét tiếp nhận viên chức

TB tiếp nhận viên chức 2022 (đợt 2)

Ngày 06/7/2022, UBND huyện Pác Nặm ban hành Thông báo số 177/TB-UBND về việc tiếp Tiếp nhận viên chức về công tác tại huyện Pác Nặm năm 2022. Nội dung chi tiêt văn bản, xem tại đây: TB tiếp nhận...

Kế hoạch tiếp nhận viên chức vào làm việc tại BQLDA huyện Pác Nặm

Ngày 10/6/2022, Ban Quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện ban hành kế hoạch tiếp nhận viên chức vào làm việc tại BQLDA huyện Pác Nặm. Nội dung chi tiết văn bản xem tại đây: KH 84Scan_0001...

Thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại huyện Pác Nặm năm 2022

Ngày 28/02/2022, UBND huyện Pác Nặm ban hành Thông báo tiếp nhận viên chức về công tác tại huyện Pác Nặm năm 2022. Chi tiết nội dung Thông báo, xem tại đây: TB tiếp nhận viên chức 2022

Kết quả trúng tuyển kỳ thi Viên chức huyện Pác Nặm năm 2021

  Ngày 16/12/2021, UBND huyện Pác Nặm ban hành Thông báo số 263/TB-HĐTD về việc công nhận kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng viên chức huyện Pác Nặm năm 2021 và Quyết định số 4688/QĐ-UBND về việc phê...