Đảm bảo công tác cải cách Thủ tục hành chính trên địa bàn huyện

Xác định công tác cải cách hành chính (CCHC) là một khâu đột phá trong chiến lược phát triển kinh tế- xã hội, là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và thường xuyên của các cấp, các ngành….thời gian qua, huyện Pác Nặm luôn chú trọng xây dựng kế hoạch CCHC nhằm tiếp tục xây dựng nền hành chính của huyện thật sự dân chủ, trong sạch và chuyên nghiệp.

Đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn góp phần thực hiện tốt công tác cải cách Thủ tục hành chính

 

Trong công tác chỉ đạo và triển khai thực hiện, huyện Pác Nặm đặc biệt chú trọng đến việc xây dựng các kế hoạch, văn bản trên cơ sở bám sát các nội dung, chương trình, kế hoạch CCHC của Thủ tướng Chính Phủ và của UBND tỉnh. Qua đó đã tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CCHC với các nội dung trọng tâm, trọng điểm. Nhờ đó, công tác CCHC trên địa bàn huyện từng bước được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Cơ chế một cửa liên thông được duy trì thực hiện tốt; các thủ tục hành chính, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đến giao dịch.

Trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức các cơ quan, đơn vị trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ có nhiều chuyển biến tích cực. Năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thuộc bộ phận tiếp nhận và trả kết quả đã được nâng lên. Việc tiếp nhận và trả kết quả tại bộ phận một cửa, một cửa liên thông đã được quan tâm thực hiện và có nhiều chuyển biến tích cực, không còn để xảy ra tình trạng hồ sơ tồn đọng, hồ sơ quá hạn; các hiện tượng gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong việc giải quyết các thủ tục hành chính các cấp đã được khắc phục góp phần giảm thiểu chi phí, thời gian, công sức của nhân dân trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính tại địa phương…

Chất lượng phục vụ nhân dân được nâng lên từ cấp huyện đến cơ sở

 

Điểm nổi bật nữa trong công tác CCHC ở huyện Pác Nặm đó chính là đã xây dựng được Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức, viên chức đối với các phòng chuyên môn và các đơn vị sự nghiệp cho giai đoạn 2021-2025. Đây chính là căn cứ để giao chỉ tiêu biên chế, nâng ngạch, tuyển dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đáp ứng yêu cầu công việc. Huyện cũng tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức nhằm phát hiện kịp thời những tồn tại, thiếu sót ngay từ đơn vị cơ sở. Nhờ đó, về cơ bản huyện Pác Nặm đã quản lý, sử dụng biên chế bảo đảm tỷ lệ giữa biên chế giao và biên chế thực hiện.

Công tác quản lý đội ngũ cán bộ công chức, viên chức trên địa bàn huyện luôn được thực hiện theo đúng quy trình, thẩm quyền quy định trên cơ sở các văn bản pháp lý. Công tác đào tạo, bồi dưỡng từng bước được huyện chú trọng; chất lượng cán bộ, công chức, viên chức tại các cơ quan, đơn vị ngày càng được nâng lên. Cùng với đó, việc đầu tư nâng cấp trang thiết bị, cơ sở vật chất được thực hiện đồng bộ theo hướng hiện đại; nhằm góp phần nâng cao tinh thần thái độ làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham gia trong quy trình giải quyết thủ tục hành chính. Công tác hiện đại hóa hành chính được quan tâm thực hiện thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai sử dụng hộp thư điện tử công vụ trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt đươc, công tác CCHC trên địa bàn huyện vẫn còn một số hạn chế như: một số thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông giải quyết còn chậm. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước chưa đồng bộ, lúng túng trong định hướng. Việc niêm yết bộ thủ tục hành chính ở một số cơ quan, địa phương chưa đảm bảo….

Trong thời gian tới, cùng với việc đẩy mạnh cải cách TTHC, huyện Pác Nặm cũng sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát quy trình giải quyết TTHC tại các cơ quan, địa phương; nhất là công tác rà soát TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Đồng thời, tiếp tục thực hiện các giải pháp đột phá để xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có chất lượng tốt, đáp ứng nhu cầu công việc, góp phần vào sự phát triển kinh tế – xã hội địa phương./.

 

Thu Hường

Bài trướcHuyện Pác Nặm chỉ đạo truyền thông về biển và đại dương đến năm 2030
Bài tiếp theoPhòng giao dịch Ngân hàng Chính sách xã hội huyện Pác Nặm giải ngân vốn chính sách tín dụng ưu đãi theo Nghị định 22 của Chính phủ