HĐND HUYỆN PÁC NẶM

I. Thông tin chung

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm;
Điện thoại: 02093 893 165;
Fax: 02093 893 165;
Email: ubpn@backan.gov.vn.

II. Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND huyện

CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN
ĐÀO DUY HƯNG

Năm sinh: 1979;
Dân tộc: Kinh;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư, Thạc sỹ;
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

PHÓ CHỦ TỊCH HĐND HUYỆN
DƯƠNG VĂN QUỲNH

Năm sinh 1979;
Dân tộc: Tày;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

III. Đại biểu HĐND huyện

1 Hoàng Văn Cầm Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Huyện ủy, Thủ trưởng cơ quan Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy  huyện Pác Nặm
2 Triệu Thị Chầm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Xuân La
3 Hoàng Thị Duyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm
4 Phạm Tiến Đại Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh án Tòa án nhân dân huyện Pác Nặm
5 Lâm Văn Điển Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Chính trị huyện Pác Nặm
6 Nguyễn Đình Điệp Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm
7 Triệu Thị Điệp Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Pác Nặm
8 Nông Thanh Giản Phó trưởng Công an huyện Pác Nặm
9 Hoàng Thị Giang Phó trưởng Ban Kinh tế – Xã hội, Hội đồng nhân dân huyện Pác Nặm
10 Hà Thị Huế Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng  Lao dộng – Thương binh và Xã hội huyện Pác Nặm
11 Hoàng Mạnh Hùng Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện Pác Nặm
12 Đào Duy Hưng Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Pác Nặm
13 Lộc Thị Hường Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Phòng Nội vụ huyện Pác Nặm
14 Quách Xuân Khoanh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Pác Nặm
15 Ma Thế Lý Phó trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Pác Nặm
16 Nguyễn Thị Mỵ Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện Trưởng phòng Tài chính kế hoạch huyện Pác Nặm
17 Hoàng Văn Ngôn Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Pác Nặm
18 Quan Tiến Nhiệm Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy xã Nghiên Loan
19 Hà Việt Phương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Nhạn Môn
20 Dương Văn Quỳnh Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy,  Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Pác Nặm
21 Ma Thị Sao Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Pác Nặm
22 Hoàng Văn Thắm Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Pác Nặm
23 Mã Văn Thiếm Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Cao Tân
24 Ma Văn Thông Đảng ủy viên, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh xã Công Bằng
25 Dương Thị Thuyên Phó trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Pác Nặm
26 Quách Văn Thuyết Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bộc Bố
27 Cà Văn Thưởng Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm
28 Bế Ngọc Trần  Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã Bằng Thành
29 Hoàng Văn Tuân Ủy viên Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Pác Nặm
30 Ma Văn Tuấn Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Pác Nặm