Huyện Pác Nặm chủ động triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg

Năm 2023 là năm thứ hai triển khai thực hiện Quyết định số 1719/QĐ-TTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030. Đây là một chủ trương mới, mục tiêu chương trình rất lớn, khối lượng công việc nhiều, còn nhiều khó khăn, vướng mắc, tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của Đảng bộ, Chính quyền huyện, Chương trình tại Pác Nặm bước đầu đã đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Vùng đồng bào DTTS được quan tâm đầu tư, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân

 

Ngay sau khi Quyết định số 1719 được phê duyệt, và có văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện Pác Nặm đã quyết liệt chỉ đạo các ban, ngành, UBND các xã tập trung triển khai công tác chuẩn bị thực hiện chương trình. Trong đó, chú trọng rà soát nhu cầu nguồn vốn, công tác lập kế hoạch, tham mưu các văn bản chỉ đạo, điều hành, hướng dẫn thực hiện dự án. Trong năm 2022 vừa qua, huyện Pác Nặm được phân bổ tổng kế hoạch vốn thực hiện Chương trình trên 41 tỷ 298 triệu đồng, Trong đó vốn đầu tư 21 tỷ 322 triệu đồng, vốn sự nghiệp trên 19 tỷ 927 triệu đồng. Huyện đã thực hiện triển khai 9 Dự án thuộc Chương trình.

Đồng chí Ma Văn Tuấn – Phó Chủ tịch UBND huyện Pác Nặm cho biết: Huyện đã chủ động triển khai rà soát đối tượng, phạm vi và nhu cầu nguồn vốn thực hiện các dự án, tiểu dự án để xây dựng, từ đó ban hành Đề án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế – xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Huyện cũng xác định các dự án của Chương trình liên quan đến cơ sở hạ tầng sẽ là “đòn bẩy” quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội và tạo động lực cho sự phát triển, góp phần vào thành công của Chương trình tại địa phương. Riêng đối với Tiểu dự án 1 – Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Dự án 4 thì năm 2022 huyện đã giải ngân đạt trên 1 tỷ đồng. Còn kế hoạch vốn năm 2023 này là 27 tỷ 543 triệu đồng…

Nhiều chương trình, dự án đã được huyện Pác Nặm triển khai theo Quyết định số 1719/QĐ-TTg

 

Năm 2023 này, nội dung công việc của Chương trình được triển khai trên địa bàn huyện Pác Nặm lại càng lớn hơn khi mà tổng nguồn vốn cần triển khai là trên 77,3 tỷ đồng với 8 Dự án. Do đó, với phương châm “khó khăn ở đâu, tháo gỡ ngay ở đó”, trong thời gian tới, huyện Pác Nặm sẽ tiếp tục kiến nghị những khó khăn, vướng mắc với UBND tỉnh Bắc Kạn và các cấp ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. Đồng thời, quyết liệt chỉ đạo, hoàn thành việc thể chế, xây dựng các Nghị quyết của HĐND huyện, Quyết định của UBND huyện đảm bảo đúng theo quy định của Trung ương và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương. Đảm bảo việc phân cấp rõ ràng trong quá trình tổ chức, thực hiện, không chồng chéo, không đùn đẩy trách nhiệm; đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân nguồn vốn các dự án, tiểu dự án thuộc Chương trình.

Vận dụng vai trò của đảng viên, người uy tín, cốt cán để tuyên truyền, vận động thực hiện các dự án; giám sát nguồn vốn Nhà nước đảm bảo được sử dụng hiệu quả, không để thất thoát, lãng phí; kịp thời phát hiện những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện. Hệ thống chính trị các cấp trong huyện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, công chức và đồng bào các dân tộc về nội dung, tầm quan trọng, sự cần thiết của Chương trình./.

 

Thu Hường

Bài trướcXã Nghiên Loan tập trung cứng hóa các tuyến đường ngõ, xóm
Bài tiếp theoCảnh báo về ứng dụng Fast Cleaner trên điện thoại Android