HUYỆN ỦY PÁC NẶM

I. Thông tin chung
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm;
Điện thoại: 02093 893 182;
Fax: 02093 893 182;
Email: vphu@backan.gov.vn.
II. Bí thư và các Phó Bí thư Huyện ủy
BÍ THƯ HUYỆN ỦY
DƯƠNG VĂN TUYẾN
Năm sinh: 1964;
Dân tộc: Tày;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC HUYỆN ỦY
ĐÀO DUY HƯNG

Năm sinh: 1979;
Dân tộc: Kinh;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư, Thạc sỹ;
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
PHÓ BÍ THƯ HUYỆN ỦY
NGUYỄN ĐÌNH ĐIỆP
Năm sinh: 1976;
Dân tộc: Kinh;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Đại học, Thạc sỹ;
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

III. Ban Thường vụ Huyện ủy

1 Hoàng Văn Cầm Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
2 Hoàng Thị Duyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
3 Lâm Văn Điển Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
4 Nguyễn Đình Điệp Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
5 Tống Văn Công Trưởng Công an huyện
6 Đào Duy Hưng Phó Bí thư TT Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện
7 Quách Xuân Khoanh Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
8 Nguyễn Văn Xuân Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
9 Dương Văn Quỳnh Phó Chủ tịch HĐND huyện
10 Hoàng Văn Thắm Trưởng Ban DVHU, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện
11 Dương Văn Tuyến Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy

IV. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện

1 Hoàng Văn Cầm Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
2 Lê Xuân Diệu Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm
3 Hoàng Văn Duy Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
4 Hoàng Thị Duyên Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện
5 Phạm Tiến Đại Chánh án Tòa án nhân dân huyện
6 Vũ Thường Đăng Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân huyện
7 Lâm Văn Điển Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy
8 Nguyễn Đình Điệp Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện
9 Hoàng Thị Hạnh Chủ tịch Hội LHPN huyện
10 Tống Văn Công Ủy viên BTV Huyện ủy, Trưởng Công an huyện
11 Hoàng Nông Hiếu Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng
12 Hà Thị Huế Trưởng phòng Lao động Thương binh và Xã hội
13 Đào Duy Hưng Chủ tịch HĐND huyện
14 Hứa Đình Hướng Chánh Thanh tra huyện
15 Lộc Thị Hường Trưởng phòng Nội vụ
16 Quách Xuân Khoanh Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
17 Nguyễn Văn Xuân Chỉ huy trưởng BCH Quân sự huyện
18 Nguyễn Vũ Mão Bí thư Huyện đoàn
19 Nguyễn Thị Mỵ Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch
20 Hoàng Văn Ngôn Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT
21 Quan Tiến Nhiệm Bí thư Đảng ủy xã Nghiên Loan
22 Dương Văn Quỳnh Phó Chủ tịch HĐND huyện
23 Hứa Ngọc Sỹ Chánh Văn phòng Huyện ủy
24 Nguyễn Văn Thành Phó Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy
25 Hoàng Văn Thắm Trưởng Ban DVHU, Chủ tịch UBMTTQ VN huyện
26 Mã Văn Thiếm Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Cao Tân
27 Quách Văn Thuyết Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Bộc Bố
28 Cà Văn Thưởng Chánh Văn phòng HĐND & UBND huyện
29 Bế Ngọc Trần Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bằng Thành
30 Phạm Minh Tuân Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường
31 Ma Văn Tuấn Phó Chủ tịch UBND huyện
32 Nguyễn Anh Tuấn Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin
33 Dương Văn Tuyến Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy