Pác Nặm: Triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ban Thường vụ Huyện ủy Pác Nặm vừa ban hành kế hoạch triển khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”

Đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về tác phẩm “Một số vấn đề về lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhằm làm cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân nhận thức sâu sắc hơn những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội, con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam và thực tiễn trong sự nghiệp đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam hơn 90 năm qua, đặc biệt qua hơn 35 năm thực hiện công cuộc đổi mới; nâng cao ý thức, bản lĩnh chính trị, lập trường tư tưởng, kiên định và vận dụng, phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh; kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; kiên định đường lối đổi mới của Đảng; kiên định các nguyên tắc xây dựng Đảng để bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa; xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh toàn diện; củng cố niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý và điều hành của Nhà nước, tạo nên sự thống nhất tư tưởng, ý chí và hành động trong toàn xã hội, tạo ra động lực mới “trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt”, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc để thực hiện thắng lợi những mục tiêu chiến lược mà Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra, hiện thực hóa ý chí vươn lên, phát triển Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.

Theo kế hoạch, đối với cấp huyện sẽ tổ chức tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm, nội dung cốt lõi về Chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam lồng ghép vào các hội nghị cán bộ chủ chốt cấp huyện. Đối với các chi, đảng bộ cơ sở sẽ tổ chức tuyên truyền, giới thiệu tác phẩm bằng các hình thức như lồng ghép vào các hội nghị, cuộc họp của cơ quan, đơn vị; trong sinh hoạt của cấp ủy, sinh hoạt chi bộ hằng tháng./.

Thu Hường

Bài trướcNghiệm thu mô hình Câu lạc bộ hát Then – Đàn tính huyện Pác Nặm
Bài tiếp theoSố lượng hộ nghèo do thiếu đất sản xuất chiếm gần 30%