Thông tin lãnh đạo các cơ quan đơn vị trực thuộc UBND huyện

TT Tên cơ quan Stt Tên Lãnh đạo Chức vụ Số điện thoại Địa chỉ thư điện tử
1 Văn phòng HĐND và UBND huyện 1 Cà Văn Thưởng Chánh Văn phòng 0912919456 thuongcv.pn@backan.gov.vn
2 Ma Thế Huấn Phó Chánh Văn phòng 0976944122 huanmt.pn@backan.gov.vn
3 Lý Văn Bằng Phó Chánh Văn phòng 0983596183 banglv.pn@backan.gov.vn
2 Phòng Nội vụ 4 Lộc Thị Hường Trưởng phòng 0979118197 huonglt.pn@backan.gov.vn
5 Nguyễn Hữu Vinh Phó trưởng phòng 0948839638 vinhnh.pn@backan.gov.vn
3 Phòng Tài chính – Kế hoạch 6 Nguyễn Thị Mỵ Trưởng phòng 0912011682 mynt.pn@backan.gov.vn
7 Đồng Tiến Huy Phó trưởng phòng 0974078555 huydt.pn@backan.gov.vn
4 Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn 8 Hoàng Văn Ngôn Trưởng phòng 0948323022 ngonhv.pn@backan.gov.vn
9 Lê Thị Lương Phó trưởng phòng 0387382447 luonglt.pn@backan.gov.vn
10
5 Phòng Kinh tế và Hạ tầng 11 Hoàng Nông Hiếu Trưởng phòng 0356070402 hieuhn.pn@backan.gov.vn
12 Ma Thế Lý Phó trưởng phòng 0963125102 lymt.pn@backan.gov.vn
6 Phòng Tư pháp 13 Nông Đình Tụng Trưởng phòng 0982415424 tungnd.pn@backan.gov.vn
7 Thanh tra 14 Hứa Đình Hướng Chánh Thanh tra 0946236653 huonghd.pn@backan.gov.vn
8 Phòng Giáo dục và Đào tạo 15 Hoàng Văn Duy Trưởng phòng 0972196783 duyhv.pn@backan.gov.vn
16 Bào Viết Văn Phó trưởng phòng 0383169386 vanbv.pn@backan.gov.vn
17 Quách Thị Tấm Phó trưởng phòng 0868392626 tamqt.pn@backan.gov.vn
9 Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội 18 Hà Thị Huế Trưởng phòng 0985813693 hueht.pn@backan.gov.vn
19 Lý Văn Thanh Phó trưởng phòng 0964175682 thanhlv.pn@backan.gov.vn
20 Hoàng Văn Thiết Phó trưởng phòng 0975081924 thiethv.pn@backan.gov.vn
10 Phòng Văn hóa và Thông tin 21 Nguyễn Anh Tuấn Trưởng phòng 0858958333 tuanna.pn@backan.gov.vn
11 Phòng Tài nguyên và Môi trường 22 Phạm Minh Tuân Trưởng phòng 0915198986 tuanpm.pn@backan.gov.vn
23 Quách Xuân Giai Phó trưởng phòng 0382423707 giaiqx.pn@backan.gov.vn
12 Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông 24 Nguyễn Thị Vân Giám đốc 0962686393 vannt.pn@backan.gov.vn
25 Hoàng Lưu Anh Phó Giám đốc 0853647666 anhhl.pn@backan.gov.vn
13 Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên 26 Hoàng Văn Vị Giám đốc 0917528247 vihv.pn@backan.gov.vn
14 Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 27 Sằm Văn Hoạt Giám đốc 0986473525 hoatsv.pn@backan.gov.vn
Tạ Văn Thanh Phó Giám đốc 0915453046 thanhtv.pn@backan.gov.vn