Tổng số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới của Pác Nặm mới được 94 tiêu chí

Theo kết quả rà soát, đánh giá tiêu chí nông thôn mới theo bộ tiêu chí gia đoạn 2021-2025, thì kết thúc năm 2022 tổng số tiêu chí đạt của toàn huyện Pác Nặm mới chỉ được 94 tiêu chí.

Theo bộ tiêu chí giai đoạn 2021-2025 thì mới chỉ có Bộc Bố và Giáo Hiệu đạt tiêu chí số 2-Giao thông

 

Theo đó, kết thúc năm 2022 trên địa bàn huyện mới chỉ có 2 xã đạt trên 10 tiêu chí là xã Giáo Hiệu đạt 14 tiêu chí và xã Bộc Bố đạt 13 tiêu chí. Có 3 xã đạt 9 tiêu chí là Nghiên Loan, Nhạn Môn và Công Bằng, những xã còn lại đạt 8 tiêu chí.

Cũng theo xếp loại của bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 thì huyện Pác Nặm cũng mới chỉ có xã Giáo Hiệu và Bộc Bố đạt được tiêu chí số 2 về Giao thông và tiêu chí số 5 về Trường học, trong khi đó theo xếp loại cũ thì 100% số xã của huyện đều đã đạt được những tiêu chí này./.

 

Thu Hường

Bài trước55 Hội nông dân ở Pác Nặm được tiếp cận với nguồn vốn vay từ Ngân hàng Liên Việt
Bài tiếp theoTrang THĐP huyện Pác Nặm tháng 11/2022