UBND HUYỆN PÁC NẶM

I. Thông tin chung
Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, huyện Pác Nặm;
Điện thoại: 02093 893 120;
Fax: 02093 893 120;
Email: ubnd.pn@backan.gov.vn.
II. Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, nhiệm kỳ 2021-2026
CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
ĐÀO DUY HƯNG
Năm sinh: 1979;
Dân tộc: Kinh;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Kỹ sư, Thạc sỹ quản lý kinh tế;
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
MA VĂN TUẤN
Năm sinh: 1976;
Dân tộc: Tày;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
PHÓ CHỦ TỊCH UBND HUYỆN
TRỊNH ĐỨC MINH
Năm sinh: 1983;
Dân tộc: Tày;
Trình độ học vấn: 12/12;
Trình độ chuyên môn: Đại học;
Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp;
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
III. Các Ủy viên UBND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026
 1. Ông Tống Văn Công, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện;
 2. Ông Hoàng Văn Duy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện;
 3. Ông Hoàng Nông Hiếu, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện;
 4. Bà Hà Thị Huế, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện;
 5. Ông Hứa Đình Hướng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Thanh tra huyện;
 6. Bà Lộc Thị Hường, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Nội vụ huyện;
 7. Ông Nguyễn Văn Xuân, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện;
 8. Bà Nguyễn Thị Mỵ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện;
 9. Ông Hoàng Văn Ngôn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện;
 10. Ông Phạm Minh Tuân, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện;
 11. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Trưởng Phòng Văn hóa và Thông tin huyện;
 12. Ông Nông Đình Tụng, Trưởng Phòng Tư pháp huyện;
 13. Ông Cà Văn Thưởng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện.